Růžička Rudolf

  • Růžička R
Rok narození :
1941
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Skladatel Rudolf Růžička je již dlouho vyhraněnou a mnohostrannou osobností české hudby. Umělecký vklad nástrojově utvrzovaný na brněnské konzervatoři (1958-62), rozvinulo studium skladebných disciplín na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Tvůrčí vliv učitelů Theodora Schaefera, Miloslava Ištvana (1962-67) a na elektronickou hudbu orientovaného Miloslava Kabeláče (1967-69), má stěžejní význam na formování estetických a racionálních představ budoucího skladatele, pedagoga, teoretika a hudebního publicisty.
Stylově značně diferenciovaný vývoj skladatele, odrážející se v kvalitativních aspektech rozsáhlé vokální, komorní a orchestrální tvorby tradiční návaznosti, se posléze etabloval ve specifickém žánru elektroakustické a computerové hudby. Totalitním režimem pronásledovaný komponista, hájící alternativní umění, probojovává druhový žánr experimentální hudby, nabývající nyní stále většího společenského ohlasu. Své humanitní a demokratické postoje přenáší skladatel nejen do didaktické práce pedagoga elektroakustické a computerové kompozice na Janáčkově akademii múzických umění (od r.1969) a na Fakultě informatiky Masarykovy Univerzity v Brně. V Růžičkově díle odkrýváme neoavantgardní technologie, kde počítač slouží k výpočtům nové entity kompozičního materiálu, inovujícího skladebný proces po stránce formové a tektonické. Skladatel zde nastoupil cestu novodobých inspirací, vytvářejících spontánní protiklad k přebujelé technizaci některých computerově automatizovaných procesů.
Výsledky Růžičkových uměleckých snah byly oceněny první cenou v mezinárodní soutěži "Musica Nova" za skladbu Gurges (1970). Stejné mety dosáhl skladatel kompozicí Tibia I. v soutěži o cenu Marcela Josseho v Paříži (1984) a v soutěži liturgických skladeb "Mariazell '93" konané v Salzburgu za Crucifixion I.. Následovala řada dalších cen a čestných uznání. Za vynikající uměleckou činnost je Růžička vyznamenán cenou Masarykovy akademie umění v Praze (1993), je čestným členem v "Confederation of Chivalry" v Sydney. Neformální pocty se skladateli dostalo jmenováním stálým členem soutěžní poroty "International Computer Music Competition NEWCOMP" (od r. 1986), každoročně realizované v americkém Bostonu a předsedou jury mezinárodní soutěže "MUSICA NOVA", konané od r.1992 v Praze.
V rámci retrospektivního a perspektivního vývoje kompoziční tvorby Rudolfa Růžičky dlužno též připomenout skladatelovo působení v avantgardní umělecké skupině A, součinnost s dalšími brněnskými autory ve skladatelském týmu, činorodé pracovní zapojení v rozličných domácích a zahraničních asociacích. Poukazujeme zejména na skladatelovu intenzívní činnost v obnovené Společnosti pro elektroakustickou hudbu i jeho účast v Electroacoustic Music Association of Great Britain, v pařížské Guide International des Arts Electroniques a Computer Music Association v San Francisku. Živá současnost zúročuje Růžičkovy zkušenosti v četných, jím samotným připravovaných rozhlasových pořadech, odborných přednáškách, vědeckých studiích a v popularizaci tvůrčí oblasti elektroakustické a computerové hudby.