Felix Václav

  • Felix
Rok narození - Úmrtí:
1928 - 2008
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Hudební skladatel a teoretik Václav Felix studoval v době svých středoškolských studií soukromě klavír, violoncello, hudební teorii a skladbu. Po maturitě absolvoval abiturientský kurz při pražské konzervatoři a vystudoval potom skladbu na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě Pavla Bořkovce a Václava Dobiáše (absolutorium 1953). Své vzdělání si doplnil ještě tříletou vědeckou aspiranturou u hudebního teoretika Karla Janečka, získal doktorát filozofie a hodnost kandidáta věd. Byl redaktorem časopisu Hudební rozhledy, tajemníkem Svazu československých skladatelů a od roku 1960 působil pedagogicky na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, od r. 1973 jako docent, od r. 1979 jako vedoucí katedry teorie a dějin hudby, v roce 1985 jmenován profesorem (do důchodu odešel v roce 1989). V létech 1978 až 1989 zastával funkci místopředsedy tehdejšího Svazu českých skladatelů a koncertních umělců.

Václavu Felixovi se dostalo četných uznání a ocenění, mj. obdržel Cenu ministra kultury ČSR (1976), čestný titul Zasloužilý umělec (1978) a Cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (1980).

Hudebně teoretické spisy Václava Felixe:
Smetanova harmonie, disertační práce (archiv Karlovy university Praha)
Uplatnění principu čisté tóniky v Lisztově Sonátě h moll (Živá hudba, Praha 1973)
Základní harmonické principy u Bohuslava Martinů (Živá hudba, Praha 1976)
Přínos díla Karla Janečka pro hudební analýzu (Hudební rozhledy 1978 - XXXI/6, str. 274-279)
Příspěvek k poznání specifických rysů Janáčkova sonátového slohu (Živá hudba, VII, Praha 1980)
Základní problémy nauky o hudebních formách (Živá hudba VIII, Praha 1983)

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
Inzerát
Komorní opera pro soprán, alt a klavíristku
Jihočeská
K jasným zítřkům
slavnostní pochod pro dech. orchestr
Komáří svatba
Cyklus pro dětský sbor a sólové housle
Koncert pro trubku a orchestr op. 63
Koncert pro violoncello a orchestr
Koncertantní variace op. 16
pro symf. orchestr
Koncertní valčík
Kryjčí
pro dětský sbor
Který z nás
pro dech. orchestr arr. K. K. Chvalovský
Kvintet
pro 2 trubky, lesní roh a 2 pozouny
Letní den v pionýrském táboře
Tucet klav. skladeb pro mladé sólisty a ještě 1 na 4 ruce
Letokruh
Cyklus dětských sborů pro trojhlas a kytaru
Malá odpolední hudba, op. 64
pro flétnu, housle a violoncello
Máme doma miminko
pro flétnu, housle a klavír
Medvědí tanec
variace na lid. píseň pro 4 kontrabasy
Memento op. 7
Cyklus mužských sborů na slova J. V. Svobody a M. Floriana
Na devátého máje
Polková fantasie pro baryton a symfonický orchestr
Nad postýlkou op. 41
cyklus písní pro soprán a klavír na slova Z. Malého
Namlouvání, op. 68
pro hoboj a violoncello

Zobrazeny záznamy 21 - 40 z 105 nalezených.