Matoušek Lukáš

  • Matoušek
Rok narození :
1943
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Lukáš Matoušek vystudoval Pražskou konzervatoř (1961-67) v oborech klarinet (u Milana Kostohryze), dirigování (Václav Smetáček) a skladba (Zdeněk Hůla). Poté absolvoval dvouletý kurz elektronické a konkrétní hudby v Československém rozhlasu. V letech 1969 až 1975 se pak soukromě vzdělával u Miloslava Kabeláče a v roce 1981 dokončil studium kompozice u Ctirada Kohoutka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V roce 1979 ještě absolvoval studium středověké hudby v Londýně (stipendium od British Council). Souběžně byl po deset let učitelem klarinetu na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku (dnes Konzervatoř Jana Deyla), v osmdesátých letech byl hudebním režisérem Čs. rozhlasu v Praze. Od začátku devadesátých let minulého století se uplatňuje jako hudební režisér a dramaturg v nahrávací společnosti Studio Matouš. V letech 2000 - 2006 působil jako dramaturg Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, kde se zasloužil o provedení řady skladeb 20. století. Od roku 2001 je pedagogem Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde působí jako docent. Je zakladatelem (1963) a vedoucím vokálně instrumentálního souboru Ars cameralis. V tomto souboru, který je zaměřen na středověkou hudební kulturu v její konfrontaci se současnou tvorbou, hraje Matoušek také na klarinet a historické nástroje, které sám zhotovuje podle dochovaných vzorů nebo výtvarných předloh. Jeho badatelský zájem se soustřeďuje na hudbu české a světové gotiky, přičemž na základě zevrubného archívního studia rekonstruuje staré skladby. Se svým souborem Ars cameralis podnikl mnoho zahraničních turné, nahrál několik významných CD titulů a mnoho dalších skladeb pro řadu evropských a televizních vysílacích stanic. O výsledcích svých bádání v oblasti hudebních nástrojů středověku přednáší na různých mezinárodních konferencích a publikuje v řadě muzikologických periodik. Dokončil publikaci o středověkých hudebních nástrojích.

Od začátku 60. let byl zaujat tvůrčím kvasem tzv. Nové hudby a tíhnul k dodekafonickým a post-webernovským vzorům tehdejší západní hudební avantgardy. V 70. letech byl ovlivněn aleatorikou a timbrovou kompozicí, v 90. letech i částečně post-modernou. Zároveň se ale snažil tyto modernistické tendence propojovat se zákonitostmi raně polyfonického myšlení tzv. staré hudby a v mnohých skladbách se mu podařilo docílit přesvědčivé stylové syntézy. V období tzv. normalizace (sedmdesátá a osmdesátá léta) byly jeho skladby hrány více v zahraničí (často na největších mezinárodních hudebních festivalech), nežli v Čechách. Důvodem k tomu bylo mezinárodní skladatelské ocenění jeho duchovně zaměřené Kantáty č. 3 „Lamentatio Jeremiae", kterou autor bezprostředně reagoval na invazi vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Skladba byla dva týdny před připravovaným pražským provedením zakázána. V roce 1971 obdržela Prémii města Norimberku v rámci skladatelské soutěže Musica sacra Nürnberg a její premiéra se konala téhož roku v USA (Louisville, Ky.). Mezi dirigenty, kteří s úspěchem uvedli Matouškova díla jmenujme např. Sir Charlese Mackerasse, Gennadije Rožděstvenského, Jiřího Bělohlávka nebo Ole Schmidta.

DÍLO


Orchestrální skladby a skladby pro větší soubory

Garden Music pro 12 dechových nástrojů (1962) 10´ 
In memoriam J. F. Kennedy pro 12 sólových nástrojů (1964) 7´ 
Hudba pro Bayreuth - II. invence pro 10 dechových nástrojů (1966) 8´ 
Koncert pro bicí a dechové nástroje (1967) Pa 15´ 
Příběhy pro orchestr podle básní Vladimíra Holana (1975/2015) 15´ 
Proměny ticha pro 12 smyčcových nástrojů (1977) 10´ 
Sonáta pro kontrabas a komorní soubor (1980) 10´ 
Kořeny času /Radices temporum/ pro symfonický orchestr (1981) CD Český rozhlas (P 1999)  15´ 
Fanfára 17. listopadu pro 12 žesťových nástrojů (1990) CD Studio Matouš 5´ 
Viderunt omnes fines millennii pro dechové kvinteto a smyčce (1999) 5´
Paměť pražského paláce pro komorní orchestr (2003) 10´
Sonáta pro housle a komorní orchestr (2003) 15´
Tři novelety pro hoboj a smyčce (2004) 12´
Věnec sonetů pro violoncello a orchestr (1996/2000/2009) 30´

Komorní skladby

Náznaky - pět malých kousků pro flétnu a klarinet (1962) 3´
Invence pro sólové violoncello (1963) 6´
Kánonická cvičení pro dva nástroje (1965) 6´
Sedm hříchů Hieronyma Bosche pro flétnu, basklarinet, klavír a bicí (1971) ČHF, o Pa 10´ 
Ohlédnutí Orfeovo pro flétnu, violu a harfu nebo klavír (1973) ČHF 9´ 
Vzpomínka na pana Sudka pro žesťový sextet (1979) ČHF, o Su, CD Studio Matouš 10´ 
Proměny ticha pro smyčcové kvarteto (1980) CD Studio Matouš 9´ 
Sonáta pro housle a klavír (1980) Pa, CD Studio Matouš 14´ 
Sonatina pro klarinet a klavír (1983), verze pro alt saxofon a klavír (2007) ČHF, ČRo 8´ 
Kvintet pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot (1987) ČHF 10´ 
Česká intráda pro žestě (1992) 4´ 
Hommage à Machaut pro klarinet, violu a klavír (1993) 6´ 
Věnec sonetů pro violoncello a klavír (1996/2000) 34´ 
Stíny a odlesky pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello a klavír (1999, přepracováno 2000) vyd. ČRo 18´ 
MiN-Kaleidoskop pro komorní soubor /zkomp. pro norský soubor MiNensemblet/ (2002) 12´ 
Trio pro klarinet, housle a klavír (2002) 12´ nahr. ČRo, CD "Umělecká beseda - komorní hudba členů", 2011, vyd. Studio Matouš (MK 0059)
Mozaika pro dvě flétny a klavír (2003), CD Cavalli Records 7´ 
Tři novelety. Trio pro hoboj, housle a klavír (2004) 14´
- verze pro hoboj a smyčcový kvartet 14´
Óda na radost pro recitaci, housle, violoncello a klavír na text Vladimíra Holana (2008) 12´
Canones diversi pro housle a klarinet (1962, 1964, 1965, 2000, přeprac. 2009) 9´

Skladby pro sólový nástroj

Pět kánonů pro sólový klarinet (1962) Pa 4´ 
Letokruhy pro flétnu a recitaci na text Josefa Hrubého (1962) 6´ 

- verze pro sólovou flétnu 5´
Preludium a fuga pro klavír (1978/8) 5´ 
Intimní hudba pro sólovou violu (1968) ČHF, Chester Music, CD Arta Records 6´ 
- verze pro sólové violoncello Chester Music 6´

- verze pro sólové housle 6´ 
Afekty pro cimbál (1972) 7´ 
Aztékové pro 1 hráče na bicí nástroje (1978) CD Studio Matouš 10´ 
Sólo pro klarinet (2003) 7´

Sólo pro fagot (2004) 7´
Fantasie pro varhany (2008) 5´

Praeludium Sancti Venceslai pro varhany (2012) 5´
David a Šalamoun - tři biblická zastavení pro recitátora a harfu (2012)

Biblická sonáta pro harfu /Moderato-Grave-Allegro/ (2013) ČRo 15´

Sonáta pro varhany (2013) 16´

Meditace a Toccata pro klavír (2014) 6´

Vokální skladby

Tartuffův trest pro soprán, mezzosoprán, flétnu a basklarinet na slova A. Rimbauda (1964) ČHF 4´ 
II. kantáta (na starozákonní text Žalmu č. 92) pro soprán, basklarinet, fagot a trombón (1966) 7´ 
Pečeť mlčení (Sigillum silentii) na biblické texty pro mezzosoprán, klarinet, violu a klavír (1970/97) CD Studio Matouš 14´ 
Barvy a myšlenky pro mezzosoprán, flétnu, klarinet, violu a cembalo na texty malířů a básníků o umění (1976) CD Studio Matouš 15´ 
Ani bolest nedožijem... Písně na verše Vladimíra Holana pro sólový hlas (1997) 8´ 

Sborové skladby

III. kantáta na starozákonní latinský text Pláče Jeremiášova pro sóla, smíšený sbor a čtyři žesťové nástroje (1969) ČHF 14´ 
Klárčina říkadla. Cyklus dětských sborů na texty českých lidových říkadel (1974) Pa , 5´ 
Vodička, voda. Cyklus dětských sborů à capella na slova Jana Čarka (1977) Pa  6´ 
Květ z ráje pro recitátora a dětský nebo dívčí sbor na slova J. Seiferta (1983) CD Bonton Music 9´ 
Květ z ráje pro smíšený sbor a smyčcový kvartet na slova J. Seiferta (1989) 10´
Řada různých dětských písní pro dětské sbory

Melodramy

Letokruhy pro flétnu a recitaci na text Josefa Hrubého (1962) 6´ 

Květ z ráje pro recitátora a dětský nebo dívčí sbor na slova J. Seiferta (1983) CD Bonton Music 9´
Óda na radost pro recitaci, housle, violoncello a klavír na text Vladimíra Holana (2008) 12´
David a Šalamoun - tři biblická zastavení pro recitátora a harfu (2012)

 

Instruktivní skladby

Exotický tanec pro klarinet sólo (1961) Pa  2´ 
Aleatorní suita pro tři trubky a pozoun (1975) 8´ 
Šest snadných duet pro dva klarinety (1986) 5´ 
Rondino pro dvě zobcové flétny, cembalo /klavír/ a violoncello /ad libitum/ (1989) 3´ 
Miniatura pro hoboj a klavír (1990) 5´
Renesanční suita pro tři zobcové flétny (1990), Moeck 8´

Instrumentace skladeb jiných autorů

Hoquetus Guillauma de Machaut pro flétnu, klarinet a violu (1972) o Pa 3´ 
Ut heremita solus (Motet J. Ockeghema) pro flétnu, klarinet, violu, violoncello a klavír (1982) 10´ 
Osm německých písní pro děti (J. Kř. Vaňhal) pro dětský sbor a smyčce (1988) 12´
Řada úprav a instrumentací historické hudby pro různá obsazení

 

DALŠÍ INFORMACE

Provozovací materiály všech skladeb jsou k dispozici i u autora.

Kontakt:

Lukáš Matoušek
Pod Loukou 247
251 01 Tehov - Hačálka
tel. + 420-323601851, 777 029 518
e-mail: cameralis@volny.cz