Felix Václav

  • Felix
Rok narození - Úmrtí:
1928 - 2008
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Hudební skladatel a teoretik Václav Felix studoval v době svých středoškolských studií soukromě klavír, violoncello, hudební teorii a skladbu. Po maturitě absolvoval abiturientský kurz při pražské konzervatoři a vystudoval potom skladbu na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě Pavla Bořkovce a Václava Dobiáše (absolutorium 1953). Své vzdělání si doplnil ještě tříletou vědeckou aspiranturou u hudebního teoretika Karla Janečka, získal doktorát filozofie a hodnost kandidáta věd. Byl redaktorem časopisu Hudební rozhledy, tajemníkem Svazu československých skladatelů a od roku 1960 působil pedagogicky na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, od r. 1973 jako docent, od r. 1979 jako vedoucí katedry teorie a dějin hudby, v roce 1985 jmenován profesorem (do důchodu odešel v roce 1989). V létech 1978 až 1989 zastával funkci místopředsedy tehdejšího Svazu českých skladatelů a koncertních umělců.

Václavu Felixovi se dostalo četných uznání a ocenění, mj. obdržel Cenu ministra kultury ČSR (1976), čestný titul Zasloužilý umělec (1978) a Cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (1980).

Hudebně teoretické spisy Václava Felixe:
Smetanova harmonie, disertační práce (archiv Karlovy university Praha)
Uplatnění principu čisté tóniky v Lisztově Sonátě h moll (Živá hudba, Praha 1973)
Základní harmonické principy u Bohuslava Martinů (Živá hudba, Praha 1976)
Přínos díla Karla Janečka pro hudební analýzu (Hudební rozhledy 1978 - XXXI/6, str. 274-279)
Příspěvek k poznání specifických rysů Janáčkova sonátového slohu (Živá hudba, VII, Praha 1980)
Základní problémy nauky o hudebních formách (Živá hudba VIII, Praha 1983)

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
Zpěvy odvahy a víry, op. 57
cyklus mužs. sborů na slova M. Vlčka
Zpěvy loučení
cyklus mužs. sborů a capella
Zpěvy lesů, vod a strání. Cyklus žens. sborů.
Zpěvy hymnické, op. 65
cyklus mužs. sborů na slova M. Floriana
Země živá
pro smíšený sbor na slovaM. Floriana
Zdravice blízkému člověku
pro mužský sbor
Z májového deníku
komorní kantáta pro soprán, klavír a bicí nástroje
Vždycký štědrá op. 55
Kantáta pro dětský sbor a symfonický orchestr
Vyznání lásky
Cyklus ženských sborů
Věci
malá kantáta pro dětský sbor a klavír
Třináct smíšených sborů.
Tři větrné sbory
pro flétnu a děts. sbor
Tři balady pro smíšený sbor se sóly.
Trubači troubili, s milou se loučili
5 českých vojenských písní pro baryton, trubku a klavír
Trio pro housle, lesní roh a klavír
Trio op. 46
pro klarinet, violoncello a klavír
Trio č. 2 pro housle, violoncello a klavír
Trio
pro housle, violu a violoncello
Tkalcovské srdce
Cyklus písní pro soprán a klavír
Terzetto
pro hoboj, klarinet a fagot

Zobrazeny záznamy 1 - 20 z 105 nalezených.