Faltus Leoš

  • Faltus
Rok narození :
1937
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

1952 - přijat ke studiu hry na klavír na konzervatoř v Brně (ve třídě Anny Skalické)
1955 - začíná studovat skladbu jako druhý hlavní obor (u Františka Suchého)
1958 - absolvoval studium klavíru na Brněnské konzervatoři
1958 - 1962 pokračoval ve studiu skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně
(nejprve u Viléma Petrželky, později u Theodora Schaefera, od r. 1960)
1962 - 64 absolvoval základní vojenskou službu jako korepetitor a autor hudby k pantomimám ve VUS
1964 - 68 vyučoval hru na klavír a hudební nauku na Lidové škole umění v Břeclavi
1969 - 1971 postgraduální kurz experimentální a elektronické hudby na JAMU
1968 - 1990 vyučoval na Pedagogické fakultě brněnské univerzity (PhDr. 1977)
1990 - jmenován docentem (rehabilitace), stal se proděkanem pro vědu, umění, výzkum a zahraniční styky
1992 - vedoucím Katedry kompozice a dirigování na Hudební fakultě JAMU a druhá docentura pro obor skladba a teorie skladby
1998 - jmenován profesorem (JAMU)
2000 - zvolen prorektorem JAMU pro výzkum a vývoj a zahraniční vztahy - dosud

Ostatní aktivity (organizační, editorské aj.): Kromě pedagogické činnosti dělí Leoš Faltus svůj zájem mezi komponování, hudebně teoretickou a ediční činnost. Byl členem mnoha poradních orgánů na Univerzitě Karlově v Praze a Masarykově univerzitě v Brně, na HAMU v Praze a JAMU v Brně, je členem Správní rady Nadace Leoše Janáčka. Od roku 1978 je editorem, členem i předsedou (v létech 1992 - 1999) Ediční rady Souborného kritického vydání díla Leoše Janáčka. Od roku 1990 je členem interdisciplinárního Sdružení Q.

Od r. 2006 členem a posléze předsedou podoborové komise 408 GAČR a členem oborové komise GAČR.

Kompoziční styl: Kompoziční činnost Leoše Faltuse zpočátku ovlivňovala 2. vídeňská škola a seriální skladebné metody západoevropského skladatelského směru 50. a 60. let „Musica Nova". Koncem 70. let se začal přiklánět k modálnímu způsobu hudebního myšlení a montážnímu způsobu práce, v němž byl pro něho - stejně jako pro mnohé jeho vrstevníky - vzorem starší kolega Miloslav Ištvan. Ve Faltusově tvorbě jsou zastoupeny všechny reprezentativní hudební žánry od klavírních a komorních skladeb až po operu. Jeho díla obdržela mnohé ceny ve skladatelských soutěžích.